PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN BỆNH VIỆN TÂN BÌNH

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN BỆNH VIỆN TÂN BÌNH

Phòng Tài chính – Kế toán chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về mọi hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện

CƠ CẤU TỔ CHỨC

– Trưởng phòng:   HUỲNH THỊ LIÊN

– Phó Trưởng phòng:  TÔ THỊ NGỌC LAN

– Với 16 nhân sự, cơ cấu tổ chức phòng Tài chính kế toán như sau

Trong đó: 

  • Thạc sỹ:           01 người
  • Cử nhân:          14 người
  • Sơ cấp:             01 người

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

– Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với hoạt động và đặc thù đơn vị.

– Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề xuất điều chỉnh bổ sung các định mức tiêu chuẩn trong Quy chế cho phù hợp với hiện hành và nguồn thu tài chính hàng năm.

– Phối hợp quản lý theo dõi tài sản công đảm bảo theo quy chế hiện hành của đơn vị.

– Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính hàng năm theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế Toán và các quy định khác.

– Đảm bảo chế độ công khai theo Quy chế công khai tài chính hiện hành.

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan đến quản lý tài chính của Bệnh viện theo yêu cầu của Ban Giám đốc, các cơ quan quản lý, ….       

– Giám sát hoạt động mua sắm tại Bệnh viện đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan. – Tổ chức quản lý lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định.

z3478577784675_0f3d893f334f1eebb4bd5ebe6080de19
z3478577779362_f505bc23901cbce95b236c287fe7a88f
previous arrow
next arrow
z3478577784675_0f3d893f334f1eebb4bd5ebe6080de19
z3478577779362_f505bc23901cbce95b236c287fe7a88f
previous arrow
next arrow
Shadow

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MENU
Bệnh viện quận Tân Bình