PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

Trưởng phòng:                               Huỳnh Thị Liên

Phó phòng:                                   Tô Thị Ngọc Lan

Tổng số nhân sự:                          14 người

Trong đó

– Cử nhân: 06

– Cao đẳng: 05

– Trung cấp: 01

– Sơ cấp: 02

CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ

– Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính của Bệnh viện.

– Lập dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính hàng năm.

– Tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp.

– Hướng dẫn, kiểm tra giám sát công tác kế toán.

– Tổ chức quản lý lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định

tckt 1
PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN 2
MENU
Bệnh viện quận Tân Bình